Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Klauzula informacyjna monitoring

w Zespole  Szkół  nr 2 w Kielcach

z siedzibą 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90

 

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół  nr 2 w Kielcach z siedzibą 25-734 Kielce,  Jagiellońska 90,     tel:41 367-61-83, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administrator

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół  nr 2  w Kielcach ,  25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90, tel. 41  367 61 83, fax. 41  367 69 32, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Darią Samson, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przepisy prawa

 

Podanie przez Państwa danych osobowych może być konieczne, natomiast podstawę do ich przetwarzania, cel i zakres mogą określać:

- obowiązujące przepisy prawa,

- zawarte umowy

- udzielona zgoda

 

Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Zasady zarządzania danymi

 

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych,
 • kopii danych,
 • żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile:
 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub nie są w inny sposób przetwarzane,
 • cofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • ograniczenia przetwarzania, jeśli:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Jednostka nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale Państwo ich potrzebują do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne podstawy przetwarzania wskazane przez Jednostkę są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • przenoszenia danych, jeśli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Jednostce.

 

 1. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przekazane. Po tym czasie przez przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres i w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, to ich podanie jest dobrowolne. Wobec tego przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Jednostkę, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Jednostką a tym podmiotem.

 

Jednostka może przekazywać Państwa dane do państw spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, ale tylko wówczas, gdy pozwalają na to przepisy prawa.

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ uczniów oraz danych Państwa dzieci jest Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach, 25-734 Kielce, Jagiellońska 90
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka lub ucznia powyżej 16 roku życia. 
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Daria Samso
 4. Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego, zainteresowania lub wybrane zajęcia sportowe.
 11. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

Dyrektor Szkoły