Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z wielofunkcyjnego boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach

 

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 i 1378);
 • Statutu ZS nr 2 w Kielcach;
 • Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko - Orlik 2012” przy ZS nr 2 w Kielcach

zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2021 r. wprowadza się uaktualniony Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko - Orlik 2012” przy ZS nr 2 w Kielcach.

 § 2

 1. Z dniem 1 czerwca 2021 r. wprowadza się odpłatność z tytułu wynajmu boiska Orlik 2012:
 • stawka dzienna 20zł+VAT23%/godz. 60 min. - rozpoczęcie zajęć przed 19.00; skierowana głównie do klubów i  stowarzyszeń, które pobierają od swoich członków opłaty, składki i inne formy pieniężne;
 • stawka wieczorna 30zł+VAT23%/godz. 60 min. - rozpoczęcie zajęć od 19.00;

w szczególności dla osób pełnoletnich, grup środowiskowych, przeważnie posiadających dochody i korzystających z boiska w porze wieczornej;

 1. Zwolnienia z opłat stosuje się w przypadkach:
 • grup szkolnych zorganizowanych oraz  dzieci i młodzieży placówek kulturalno-oświatowych Miasta Kielce w ramach zajęć lekcyjnych, SKS, innych form sportowych bądź rekreacyjnych w dni powszednie  w godz. 8.00-16.00;
 • organizacji przez instytucje tzw. non profit okazjonalnych imprez charytatywnych, z których dochód w całości jest przeznaczany na tzw. cele społeczne;
 • JST organizujących spotkania czy imprezy propagujące sport czy zdrowy styl życia;
 • okazjonalnych zajęć dzieci i młodzieży wraz z pełnoletnim opiekunem oraz spotkań rodzinnych, szczególnie w okresie wakacyjnym;
 • decyzji Prezydenta Miasta Kielce lub osoby przez niego upoważnionej.
 1. Osoby i podmioty wynajmujące boisko Orlik 2012 za odpłatnością są zobowiązane do:
 • złożenie stosownego podania o wynajem boiska;
 • podpisania stosownej umowy, której wzór jest dostępny w sekretariacie ZS nr 2 w Kielcach.
 1. Osoby i podmioty zwolnione z opłat są zobowiązane do składania stosownego podania o wynajem boiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 czerwca  2021 r.

 

Dyrektor ZS nr 2 w Kielcach

Ryszard Mańko

Kontakt

Administrator: Ryszard Mańko - dyrektor ZS nr 2 w Kielcach - tel. 41 36 76 183

Regulamin 2021

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego

„Moje boisko - Orlik 2012” przy ZS nr 2 w Kielcach

§ 1

Regulamin określa sposób korzystania z obiektu sportowego oraz zachowania się na zajęciach sportowo – rekreacyjnych, treningach i imprezach na nim organizowanych.

 § 2

Ilekroć w zasadach jest mowa o:

1) obiekcie sportowym – należy przez to rozumieć kompleks sportowy wykonany w ramach programu rządowego „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowany przy  ZS nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90;

2)   Administratorze - należy przez to rozumieć Dyrektora ZS nr 2 w Kielcach;

3) Animatorze - należy przez to rozumieć organizatora zajęć sportowo-rekreacyjnych w godzinach otwarcia boiska, reprezentującego Administratora;

4)  Organizatorze - należy przez to rozumieć organizatora imprezy sportowej odbywającej się na terenie obiektu.

 § 3

W celu właściwego utrzymania obiektu, prawidłowego funkcjonowania , a także zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom administrator  może zatrudnić Animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych do zadań, których należy m.in.:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 • szerzenie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Kielc,
 • inicjowanie i prowadzenie promocyjnych akcji sportowych,
 • współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii,
 • w uzgodnieniu z Administratorem - rezerwacja boisk na zajęcia, treningi, rozgrywki i imprezy sportowe,
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności sportowej środowiska,
 • współpraca z klubami i ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie Kielc.

 § 4

 1. Obiekt sportowy obejmuje :

1) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o powierzchni 30 m x 62 m ogrodzone ogrodzeniem o wys. 4 m z siatki stalowej oraz wyposażone w piłkochwyty o wys. 6 m, wykonane z siatki powlekanej montowane w sposób trwały z podłożem

2) boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m
o nawierzchni z poliuretanu, ogrodzone ogrodzeniem o wysokości 4 m z siatki stalowej powlekanej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową)

3)  zaplecze socjalno – szatniowe.

 1. Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
 2. Obiekt sportowy dostępny jest codziennie od 1 kwietnia do 30 listopada. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czas funkcjonowania boiska może być ograniczony decyzją Administratora.

 

 

 1. Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek:

 • od godz. 8.00 do godz. 16.00 - w roku szkolnym – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży szkolnej pod opieką nauczycieli w-f/trenerów;
 • od godz. 16.00 do godz. 19.00 – zajęcia w ramach programów i projektów z udziałem Miasta Kielce, zajęcia dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach sportowych ;
 • od godz. 19.00 do godz. 21.55 - obiekt ogólnodostępny dla dorosłych (w miarę posiadanych miejsc)  po wcześniejszej rezerwacji u Administratora  obiektu.

Sobota:

4)  od godz. 9.00 do godz. 14.00 – zajęcia z dziećmi i młodzieżą grup zorganizowanych, zajęcia klubowe i stowarzyszeń sportowych  lub organizacja imprez sportowych;

Niedziela:

5) od godz. 9.00 do godz. 14.00  - wyłącznie okazjonalnie wydarzenia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży na zawody sportowe lub imprezy o charakterze charytatywnym - po wcześniejszym uzyskaniu zgody Administratora.

 1. Zasady odpłatności za korzystanie z boiska Orlika są zawarte w aktualnym zarządzeniu
 2. Pisma w sprawie rezerwacji boiska należy składać   osobiście w formie pisemnej w sekretariacie ZS nr 2 w Kielcach.
 3. W przypadku dużego zainteresowania Orlikiem Administrator może ograniczyć ilość rezerwacji dokonywanych jednorazowo.
 4. Każda rezerwacja w godzinach innych niż wyznaczone może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Administratora.
 5. W zależności od pory roku, dłuższych przerw w zajęciach szkolnych (np. ferie letnie) lub też innych przyczyn, godziny otwarcia obiektu mogą ulec zmianie.
 6. W sytuacji bardzo dużego zainteresowania z możliwości skorzystania z obiektu, przekraczającego normy bezpieczeństwa, o pierwszeństwie skorzystania z Orlika decyduje Administrator.
 7. Osoby korzystające z obiektu mają dostęp do pomieszczeń socjalnych przy boisku ORLIK 2012 lub ZS nr 2 w Kielcach.

 § 5

 1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
 2. Osoba fizyczna lub podmiot korzystający z boiska bierze odpowiedzialność za stan obiektu i bezpieczeństwo uczestników.
 3. Zajęcia grupowe młodzieży szkolnej odbywać się mogą wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera lub pełnoletniego opiekuna grupy.

 § 6

 1. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez Animatora lub Administratora.
 2. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego z płaską powierzchnią spodów.

 § 7

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

1) Korzystania z boisk bez zgody Animatora lub Administratora.

2) Używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.

3) Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk np. takich jak rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

4) Niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk.

5) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.

6) Zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych.

7) Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.

8) Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy.

9) Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.

10) Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.

11) Malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach obiektu sportowego.

13) Wprowadzania zwierząt na teren boisk.

14) Naruszania przepisów ruchu drogowego na jezdniach i ciągach chodnikowych na terenie ZS nr 2 w Kielcach.

15) Parkowania pojazdów poza oznakowanymi parkingami i w zatokami postojowymi.

 1. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje Animator lub Administrator, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe - niezgodne z regulaminem - zachowanie;

3) nakazać opuszczenie obiektu;

5) zabronić korzystania z obiektu;

6) w wyjątkowo rażących przypadkach - wezwać  Straż Miejską, Policję lub inne służby porządkowe.

 1. Boiska są udostępniane w szczególności:
 • uczniom ZS nr 2 i innych szkół Miasta Kielce na zajęcia wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela;
 • dzieciom i młodzieży uczestniczących w realizacji  programów  z zakresu sportu i kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i Miasta Kielce - pod opieką Animatora lub Organizatora;
 • klubom sportowym i stowarzyszeniom kultury fizycznej, które szkolą dzieci i młodzież - pod opieką trenerów;
 • innym użytkownikom - w miarę wolnych terminów.

O udostępnieniu boisk decyduje Administrator.

 1. Korzystający z boisk ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastacje obiektu.
 2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno–administracyjnej.
 3. Na terenie obiektu sportowego zakazuje się umieszczania reklam bez zgody Administratora.

 § 8

Zasady wypożyczania sprzętu sportowego

 1. Sprzęt sportowy znajdujący się na wyposażeniu „ORLIKA” udostępniany jest bezpłatnie.
 2. Osoba wypożyczająca dany sprzęt sportowy zostanie wpisana do rejestru wypożyczeń, w którym potwierdza pobranie sprzętu i odpowiedzialność materialną własnoręcznym podpisem.
 3. Animator lub Administrator ma prawo zażądać dokumentu tożsamości od osoby pobierającej sprzęt i w przypadku nie otrzymania takiego dokumentu - odmówić wydania sprzętu.
 4. Wypożyczający sprzęt sportowy odpowiada materialnie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wskutek nieprawidłowego użytkowania. Zobowiązany jest do odkupienia takiego samego sprzętu lub przekazania środków pieniężnych o wysokości rzeczywistego kosztu sprzętu lub urządzenia.
 5. Przed opuszczeniem obiektu należy rozliczyć się z pobranego sprzętu.
 6. Osoby winny uregulować swoje zobowiązania wynikające z zagubienia lub nieprawidłowego użytkowania powierzonego sprzętu w ciągu 3 dni od dnia powstania lub wskazania szkody.
 7. W sytuacji wyraźnego unikania odpowiedzialności za zagubiony lub uszkodzony sprzęt sportowy Animator lub Administratora mają prawo ograniczyć takiej osobie wstęp na obiekt.

 § 9

Postanowienia końcowe

 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do Animatora zajęć sportowo– rekreacyjnych lub Administratora.
 2. Naruszenie zasad korzystania z obiektu sportowego może skutkować nakazem opuszczenia lub zakazem korzystania z obiektu "Orlika".
 3. Za rzeczy użytkownika pozostawione w obiekcie, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obiekcie należy natychmiast poinformować Animatora zajęć sportowo–rekreacyjnych lub Administratora.
 5. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i jego przestrzegania.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r., zostaje ogłoszony na stronie:
  zs2-kielce.pl a wszelkich w nim zmian dokonać może wyłącznie Administrator.

 § 10

Telefony alarmowe:

 1. a)      z telefonu stacjonarnego:

                        999 Pogotowie Ratunkowe;

                        998 Straż Pożarna;

                        997 Policja;

 1. b)      z telefonu komórkowego 112.

 

 

Administrator Orlika 2012

   przy ZS nr 2 w Kielcach