Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510416329-N-2021 z dnia 16.02.2021 r.
Zespół Szkół Nr 2: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania dla szkoły na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Profesjonalne kadry” realizowanego w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne-ZIT nr umowy finansowej RPSW.08.05.04-26-0011/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Profesjonalne kadry
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 777148-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540397950-N-2021

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 2, Krajowy numer identyfikacyjny 29267372900000, ul. ul. Jagiellońska  90, 25-734  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 367 61 83, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 41 367 69 32.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs2-kielce.pl/index.php/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania dla szkoły na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Profesjonalne kadry” realizowanego w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne-ZIT nr umowy finansowej RPSW.08.05.04-26-0011/20
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/RPO WŚ/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania dla szkoły na rzecz realizacji projektu pn. „Profesjonalne kadry” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT nr umowy finansowej RPSW.08.05.04-26-0011/20
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 38651000-3, 48300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzęt komputerowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie dla części I zgodnie z zapisami art. 93ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Do dnia 14.01.2021 do godziny 10.00 wyznaczonego jako dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, nie złożono żadnej oferty dla części I.
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzęt fotograficzny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie dla części II zgodnie z zapisami art. 93ust. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Do dnia 14.01.2021 do godziny 10.00 wyznaczonego jako dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, złożono jedną ofertę. Kwota oferty firmy 13p Sp.z o.o ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław 278 828,70 ( słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem, tysięcy osiemset dwadzieścia osiem 70/100 zł ) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 244 205,00 i nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Oprogramowa
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10975.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUPOL Paweł Owczarzak
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: 63-000 Środa Wielkopolska ul. Palinkiewicza 3
Kod pocztowy: 63-000
Miejscowość: Środa Wielkopolska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10825
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10825
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13260
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
 

Odpowiedzi na pytania dotyczące sprzętu

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności czy wymagają państwo w tej pozycji obiektywu 24mm f 1,4 czy 50mm f 1,4 (dotyczy części 1.2. pozycja nr 45)

Odpowiedź: Chodzi o obiektyw 24 mm f 1,4.

 

Pytanie nr 3

Czy w pozycji nr 43 Zamawiający dopuści z obiektyw z mocowaniem EF ? (dotyczy części 1.2.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mocowania EF. Zamawiający dopuszcza jedynie obiektyw z mocowaniem RF.